Dear all,

it is my pleasure to invite you to the H2O SUMMIT, 1st International Water Congress, that will be held at the Lone Hotel in Rovinj, 18-21 April 2018. Starting from the point that water is the most important good for a man, and fact that water is the most important resource on Earth, H2O SUMMIT was founded as the rst and unique event of that kind in the surroundings.

Care for water becomes the priority of each country and the international community. Croatia is rich with waters but the water system’s vulnerability, due to human activity and climate change, is high and requires priority care and cooperation of all stakeholders in the conservation of water resources. The aim of the conference is to bring together stakeholders from the Parliament, executive authorities, water management agencies, local and regional government, science and economy to share experiences, flood protection, water resources conservation and good water management practices.

The basic objective of the project is to build a new spiritual dimension of protection and use of water. At the center of the interest of Water Congress is the issue of conservation of water resources and the promotion of knowledge, protection and love for water, and ultimately a long-term change of our general relationship with water.

Water protection is the key theme of modern society in all its aspects; legislative, implementing, but also the important topic that deals with the abuse of water resources. The fact that water is best regulated economic activity in the European Union, simply imposes the need for, not only legal, but also ethical regulation of water issues at all levels in the countries of Central and Eastern Europe. The intention is to foster awareness of the preservation of water resources, so I am convinced that by just improving knowledge and promoting awareness of water protection and water-loving, we can successfully change our spiritual attitude to water.

H2O SUMMIT will last three days and will be divided into three basic thematic units; water protection and protection from waters, water management and use, and drainage and water supply. The congress will include a regional and ministerial conference on water policy and cooperation as well as a regional conference of state water agencies.

The important task of the project is to raise awareness of the wider public about the spiritual, educational and scienti c dimension of conservation and use of water resources. Executive organizers are the Energy Institute Hrvoje Požar, the Croatian Water Society and ATI Agency, with the support of the Scienti c Expertise Board made by; Ministry of Environmental Protection and Energy of the Croatian Government, Croatian Waters, EBRD, Croatian Environmental Protection Agency (HAOP), Croatian Academy of Engineering (HATZ), EWA (European Water Association) and IWA (International Water Association). The conference addresses a broad spectrum of stakeholders ranging from citizens, states, local communities, business entities, scientific and educational institutions, citizen associations, churches and religious communities. Top experts will understand and discuss the main trends in economic branches based on the exploitation of water resources. The intention is to achieve a synergistic effect in such a way that each at its level and within its capabilities and responsibilities contribute to the improvement of the general relationship to water.

I invite you to contribute to the Congress’s success with your presence and active participation, with the aim of expanding past experience and adopting new professional and scienti c knowledge.

With respect,
Goran Granic, P.h.D. President of Congress

 


 

Poštovani,

 

čast mi je i zadovoljstvo pozvati vas na H2O SUMMIT, Međunarodni kongres voda, koji će se održati u hotelu Lone u Rovinju od 18. do 21. travnja 2018. godine. Polazeći od činjenice kako je voda najvažnije materijalno dobro potrebno čovjeku, kako je voda najvažniji resurs koji posjeduje Hrvatska – te da je djelovanjem čovjeka i najviše ugrožen – utemeljen je H2O SUMMIT,  kao prvi i jedinstveni događaj te vrste u zemljama u okruženju.

 

Temeljni cilj projekta jest izgradnja nove duhovne dimenzije zaštite i korištenja vode. U središtu zanimanja kongresa jest problematika očuvanja vodnih resursa te  unaprjeđenje znanja, zaštita i ljubav prema vodi te u konačnici dugoročna promjena duhovnog odnosa prema vodi.

 

Zaštita voda ključna je tema suvremenog društva u svim njezinim aspektima; zakonodavnom, provedbenom, no isto tako i onom koji se odnosi na zloporabe vodnih resursa. Činjenica kako je voda najbolje regulirana gospodarska aktivnost u EU  jednostavno nameće potrebu za, ne samo zakonskim, već i etičkim reguliranjima pitanja voda na svim razinama na prostorima središnje i istočne Europe.  Namjera jest potaknuti svijest o očuvanju vodnih resursa, pa sam uvjeren kako upravo unapređenjem znanja i poticanjem svijesti o zaštiti voda i ljubavi prema vodi, možemo uspješno promijeniti i naš duhovni odnos prema vodi.

 

Skup će trajati tri dana i podijeljen je na tri osnovne tematske cjeline; zaštita voda i zaštita od voda, gospodarenje i korištenje voda te opskrba i odvodnja.

 

U sklopu kongresa održat će se regionalna i ministarska konferencija s temom vodne politike i suradnje kao i regionalna konferencija državnih vodnih agencija. Važna zadaća projekta jest podizanje svijesti najšire javnosti o duhovnoj, obrazovnoj i znanstvenoj dimenziji očuvanja i korištenja vodnih resursa.

 

Skup se obraća širokom spektru dionika u rasponu od građana, države, lokalnih zajednica, gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, udruga građana, crkve i vjerskih zajednica. Vrhunski eksperti tumačit će i raspravljati o glavnim trendovima u gospodarskim granama temeljenima na iskorištavanju vodnog  bogatstva. Namjera jest ostvariti sinergijski učinak na način da svaki na svojoj razini i u okviru svojih mogućnosti i odgovornosti doprinese unapređenju generalnog odnosa prema vodi.

 

Pozivam Vas da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu Kongresa s ciljem proširivanja dosadašnjih iskustava i usvajanja novih stručnih i znanstvenih spoznaja.

 

S poštovanjem,

dr.sc. Goran Granić, predsjednik Kongresa