Shrines in Croatia and Bosnia and Herzegovina

MARIANA SHRINES IN CROATIA

Pilgrimage to the Marian Shrines in Croatia has a long tradition, as the Croatian people have always loved and worshiped the Blessed Virgin Mary. This is evidenced by 222 shrines, most famous of which are Marija Bistrica, Trsat, Our Lady Sinjska, Pleternica and Aljmaš.

MARIJA BISTRICA

The most famous and most visited sanctuary of Mother of God in Croatia is the National Shrine of the Mother of God of Bistrica.

The sanctuary of the Mother of God of Bistrica has a visible place in the Marian geography of the Croatian people. In Marija Bistrica, for centuries, faithful crowds have gathered from all over Croatia and abroad; but also individuals who come here in the silence of a personal pilgrimage, seeking and finding their spiritual peace. The marble sanctuary is honored with the miraculous statue of Mother of God with the Child in her arms, the greatest sanctity of the Croatian people. In front of her, millions of pious pilgrims prayed and prayed and received help from the heavenly Mother. The statue, through its history, was hidden several times from the dangers that threatened it, and was lastly found and placed on the altar in July 1684, when pilgrimages began in this sanctuary.

OUR LADY OF TRSAT

According to lore, on May 10, 1291, in the place of today’s shrine of Our Lady of Trsat, the home of the Holy Family appeared. It was transferred to Trsat by angels from Nazareth. It stayed there until December 10, 1294, when the angels moved it to Loreto, near Ancona, where it still is today. The Trsat sanctuary has worshiped the Blessed Virgin Mary for 700 years. The story says that after the departure of the Holy Nativity House from Trsat, the great devotion of Croatian believers deeply impressed Pope Urban V. This is why in 1367, in exchange for the Holy House, he sent Trsat an image of the Virgin Mary, which he claims was painted by St. Lucas. The Croatian art historian Grga Gamulin proved that there are more images in Croatia, Italy and Belgium, attributable to the same unknown author. His masterful hand is also recognized in the image of “Mother of Grace”. Pilgrims attribute great miraculous power to the image.

OUR LADY OF TEARS, PLETERNICA

The history of the sanctuary dates back to 1955 when the reverend Ljudevit Petrak begins the maintenance of the sanctuary of Our Lady of the Tears as a memorial to a miraculous event when the relief of the Immaculate Heart of Mary, made of plaster, cried human tears on September 29, 30, 31, August, and September 1, 1953 in Syracuse, Sicily. On August 31, 2005, Pleternica was proclaimed a diocese and therefore a new Croatian Marian shrine.

OUR LADY OF SINJ

After the celebrated victory in 1715, the people of Sinj and its defenders attributed this victory to the miraculous help of Our Lady of Sinj, whose image was held in the fort during the entire siege, where it was taken from the Franciscan monastery at the foot of the city, so that it could not fall into the hands of the Turks. Thanks to the help provided by Balbi, officers immediately gathered 80 gold coins that they sent to Venice to match the golden crown and cross and to crown the Lady’s image. At the bottom of the crown two rows of words were inscribed: In Perpetuum Coronata triumphat-Anno MDCCXV (Forever crowned glorious celebration – 1715). This crown was ceremonially gifted on September 22, 1716 and finally in 1721, transferred to the new church in which it is still today. In 2015, Our Lady of Sinj was relocated for the second time to the Old Town in Sinj, on the occasion of the 300th anniversary of the siege. Our Lady of Sinj is a great point of pride for the city of Sinj and in her honor the knight game Alka is played.

THE SANCTUARY OF OUR LADY OF THE RESURECTION, ALJMAS

The Sanctuary of Our Lady of the Resurrection in Aljmaš is the most important Marian shrine in the Đakovo-Osijek Archdiocese, but also throughout Slavonia. It is located about 25 kilometers east of Osijek.

SANCTUARIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

MEDJUGORJE

Medjugorje is currently one of the largest Marian shrines in the world. With the apparition of the Blessed Virgin Mary on 24.06.1981. this place has become a destination for pilgrims from all over the world. The basic message of Medjugorje is peace. Each Pilgrim regularly visits the Parish Church of St. Jacob, Apparition Hill, Križevac, the Garden of Sv. Franjo and Canacolo. The most significant events throughout the year are: Anniversary of the Appearance, Youth Festival, Grand Wedding celebration, Mass at Križevac, Easter celebration, Christmas and New Year.

OUR LADY OF OLOVO

The temple sanctuary of Our Lady of Olovo was among the greatest pilgrimage places on the Balkan Peninsula. According to one record from 1679, Catholics and monks, from Bulgaria, Serbia, Albania and Croatia were all among the pilgrims that paid their respect to Our Lady of Olovo. Even today, the sanctuary is an attractive pilgrimage location. The most popular date to visit is the feast of the Assumption of Mary in mid-August.

ST. JOHN IN PODMILAČJE

The religious sanctuary of Sv. John the Baptist is located in Podmilačje and attracts pilgrims from all over the country. There are written mention of pilgrimage from the 18th century. At the end of the 19th century are mentions of 7,000 to 8,000 pilgrims attending the feast of Sv. John, coming from remote areas (Posavina, Hercegovina, Lika, Srijem). During the period between the two wars, about ten thousand pilgrims attended the holiday, while tens of thousands of believers gathered in the seventies and eighties.

KOMUŠINA

The sanctuary of Our Lady in Komušina is the place where the oldest picture of the Mother of God in Bosnia and Herzegovina is preserved, mentioned for the first time on October 24, 1768.

THE SANCTUARY OF THE MOTHER OF GOD IN RAMA

This is the origin place of the shrine in Sinj. When the Franciscans left Rama in 1687 they brought with them a miraculous image of Mother of God. Since then, the image has been the center of believers gatherings in South Dalmatia rather than in western Bosnia and Herzegovina. When the church was rebuilt in Rama in 1881, ti became a pilgrimage center

 

————————————————————————————————–

 

MARIJANSKA SVETIŠTA U HRVATSKOJ

Hodočašća u Marijanska svetišta u Hrvatskoj imaju dugi tradiciju, Hrvatski je narod oduvijek volio i štovao Blaženu Djevicu Mariju. Tomu svjedoče 222 svetišta od kojih su najpoznatija: Marija Bistrica, Trsat, Gospa Sinjska, Pleternica, Aljmaš

MARIJA BISTRICA:

Najpoznatije i najposjećenije svetište Majke Božje u nas Hrvata je Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke

Svetište Majke Božje Bistričke imalo je i ima vidno mjesto u marijanskoj geografiji hrvatskoga naroda. U Mariju Bistricu već se stoljećima slijevaju vjernička mnoštva iz svih hrvatskih krajeva i inozemstva; ali i pojedinci koji ovamo dolaze u tišini osobnoga hodočašća, tražeći i nalazeći svoj duhovni mir.U hrvatskom Marijinu svetištu i prošteništu štuje se čudotvorni kip Majke Božje s Djetetom u naručju, najveća svetinja našega hrvatskog naroda. Pred njim su tijekom a milijuni pobožnih hodočasnika klečali i molili i od nebeske Majke dobivali pomoć i uslišanje. Kako je kip kroz svoju povijest nekoliko puta bio skrivan od opasnosti koje su mu prijetile, posljednji je puta pronađen i postavljen na oltar u srpnju godine 1684., od kada i počinju hodočašća u ovo svetište.

GOSPA TRSATSKA:

Prema predaji 10. svibnja 1291. godine na mjestu današnjeg svetišta Gospe Trsatske osvanula je Nazaretska kućica Svete obitelji. Na Trsat su je iz Nazareta prenijeli anđeli. Tu se zadržala do 10. prosinca 1294. godine kada je anđeli preniješe u Loreto, pokraj Ancone, gdje se i danas nalazi. Trsatsko svetište njeguje štovanje Blažene Djevice Marije već 700 godina. Predaja kaže da je nakon odlaska Svete nazaretske kućice s Trsata velika pobožnost hrvatskih vjernika duboko dojmila papu Urbana V. Stoga je on 1367.g., u zamjenu za Svetu kućicu poslao u Trsat sliku s likom Djevice Marije. Autorstvo slike papa Urban V. je pripisao sv. Luki. Hrvatski povjesničar umjetnosti Grga Gamulin dokazuje, suprotno tomu, kako u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji postoji više slika, koje valja pripisati istom nepoznatom autoru. Njegova se majstorska ruka prepoznaje i na slici “Majke Milosti”. Tom djelu hodočasnici pripisuju veliku čudotvornu moć. Slika je okrunjena 8. rujna 1715. g.

GOSPA OD SUZA PLETERNICA:

Povijest svetišta seže u 1955. godinu kada  vlč. Ljudevit Petrak započinje održavanje devetnice Gospi od Suza, kao spomen na čudesni događaj kada je reljef Bezgrešnog Srca Marijina, izrađen od gipsa, plakao ljudskim suzama 29., 30.,31., kolovoza i 1. rujna 1953. godine u Siracuzi na Siciliji. Pleternica je 31. kolovoza 2005. godine proglašenja biskupijskim, a time i novim hrvatskim marijanskim svetištem.

GOSPA SINJSKA:

Nakon slavne pobjede 1715. godine, puk Sinja i njegovi branitelji tu pobjedu su pripisivali čudotvornom zagovoru Gospe Sinjske, čija je slika svo vrijeme opsade bila u tvrđavi, kamo je bila prenesena iz franjevačkog samostana podno grada da je Turci ne oskvrnu. U zahvalu na pomoći providur je Balbi s časnicima odmah skupio 80 zlatnika koje su poslali u Veneciju da se skuje zlatna kruna i križ i da se okruni Gospin lik. Pri dnu krune urezao je u dva reda riječi : In perpetuum coronata triumphat-Anno MDCCXV (Zauvijek okrunjena slavi slavlje – godine 1715.). Tom krunom svečano je okrunjena 22. rujna 1716. godine i konačno je 1721. godine, prenesena u novu crkvu u kojoj se i danas nalazi. Godine 2015. Gospa Sinjska je po drugi puta bila na Starome Gradu u Sinju, po povodu 300. obljetnice. Gospa Sinjska je veliki ponos gradu Sinju i u Njenu čast se igra viteška igra Alka.

GOSPA OD UTOČIŠTA ALJMAŠ

Svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu je najznačajnije marijansko svetište u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, ali i u cijeloj Slavoniji. Smješteno je oko 25 kilometara istočno od Osijeka.

SVETIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

MEĐUGORJE

Međugorje je trenutno jedno od najvećih marijanskih svetišta u svijetu. Ukazanjem blažene djevice Marije 24.06.1981. ovo mjesto je postalo odredište hodočasnika sa svih strana svijeta. Osnovna poruka Međugorja je mir. Svaki hodočasnik redovito posjeti Župnu crkvu Sv. Jakova, Brdo ukazanja, Križevac, Vrt Sv. Franje i Canacolo. Najznačajniji događaji kroz godinu su: Godišnjica ukazanja, Festival mladih, proslava Velike Gospe, misa na Križevcu, proslava Uskrsa, Božića i Nove godine.

GOSPA OD OLOVA

Olovsko svetište Majke Božje spadalo je među najveća hodočasnička mjesta na Balkanskom poluotoku. Prema jednom zapisu iz 1679. godine, Gospi u Olovo hodočastili su katolici i inovjerci, osim iz Bosne, također i iz Bugarske, Srbije, Albanije i Hrvatske. I u današnje vrijeme olovsko je svetište privlačno hodočasničko mjesto. Mahom se hodočasti na svetkovinu Velike Gospe, sredinom mjeseca kolovoza, a i u drugim prilikama

SVETI IVO U PODMILAČJU

U Podmilačju je zavjetno svetište Sv. Ivana Krstitelja kamo hodočaste vjernici iz svih krajeva naše domovine. Već u 18. st. ima pisanih spomena o hodočašćenju, a vjerojatno se radi o znatno duljoj hodočasničkoj tradiciji. Pod konac 19. st. spominju se brojke od 7.000 do 8.000 hodočasnika za blagdan Sv. Ive, a oni dolaze iz udaljenih krajeva (Posavina, Hercegovina, Lika, Srijem). U razdoblju između dvaju ratova tamo je za taj blagdan hodočastilo u prosjeku oko desetak tisuća, dok se sedamdesetih i osamdesetih godina okupljalo više desetaka tisuća vjernika.

KOMUŠINA

Svetište Gospe u Komušini gdje se čuva najstarija slika Majke Božje na području BiH koja se, prema do sada poznatim podacima u pisanim crkvenim dokumentima, prvi put spominje 24. listopada 1768.

SVETIŠTE GOSPE U RAMI

Kolijevka je svetišta u Sinju. Kada su franjevci 1687 napustili Ramu ponijeli su sa sobom čudotvornu sliku Gospe. Od tada je slika središte okupljanja vjernika ne Južne Dalmacije nego i iz zapadne Bosne i Hercegovine. Kada se ponovno sagradila crkva u Rami 1881, Rama ponovno postaje hodočasničko središte